ДО

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ

по адм. дело №……………/……………г.

………… състав

 

 

М О Л Б А

 

от …………………………………………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

Адрес: ……………………………………………………………………………………………………………

Телефон: ………………………………………

В качеството ми на ……………………………… по адм. дело № …………/………… г.

 

Уважаема/и г-жо/г-н съдия,

 

Моля да ми бъде предоставена правна помощ по горепосоченото дело поради липса на средства за заплащане на адвокатско възнаграждение.

Представям следните документи:

 

1. Документ за доходи на молителя и/или семейството

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

2. Декларация за имуществено състояние

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

3. Документ, удостоверяващ семейно положение

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

4. Документ, удостоверяващ здравословно състояние

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

5. Документи, удостоверяващи трудова заетост

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

6. Други документи .........................................................................................

........................................................................................................................

 

Известно ми е, че при промяна в обстоятелствата, на които се основава искането ми за правна помощ, съм длъжен да уведомя съда за това. В случай, че не уведомя своевременно съда за промяна в обстоятелствата, се задължавам да възстановя на НБПП направените разноски от момента на промяната.

Известно ми е, че ако бъда осъден или загубя изцяло или частично делото, ще заплатя на НБПП разноските по възнаграждението на назначения ми адвокат.

 

дата: …………………… г.                                          С уважение: ………………………

гр. …………………