Начало arrow АКТУАЛНО arrow 25.11.2019   06.12.2021 | 01:01  
25.11.2019


СЪДИЯ ОТ РАЙОНЕН СЪД – ИСПЕРИХ Е КОМАНДИРОВАН В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕСъс заповед на председателя на Върховния административен съд съдия от Районен съд – Исперих е командирован в Административен съд – Русе.
От 25.11.2019 г., на незаета щатна длъжност „съдия“ е командирована съдия Димитринка Купринджийска. Магистратът има близо 15 г. юридически стаж, а като съдия е била професионално ангажирана с граждански и наказателни дела. От 2014 г. до 2019 г. е административен ръководител – председател на Районен съд – Исперих. Участвала е в специализирани обучения и семинари, свързани със съдебната практика на административното, гражданското и наказателното право и процес. През 2017 г. с решение на Съдийската колегия на ВСС е повишена в ранг „съдия във ВКС и ВАС“.  

Припомняме, че осмата съдийска щатна длъжност бе разкрита с решение на Пленума на ВСС през месец юли 2019 г. след проведен анализ на натовареността на съдиите в Административен съд - Русе и отчетеното значително увеличение броя на делата след приетите нормативни изменения в АПК и ДОПК.