Начало arrow Пресцентър arrow 14.03.2019   21.09.2019 | 12:57  
14.03.2019


ДВОЙНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ДЕЛА, ВИСОКА НАТОВАРЕНОСТ И ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ЗА КАЧЕСТВО И СРОЧНОСТ ОТЧИТА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ ЗА 2018 Г.Двойно увеличение на постъпилите през 2018 г. дела по ДОПК и Закона за митниците отчита в доклада за дейността си през изминалата година Административен съд – Русе. Ръстът на тази категория дела се дължи на приетите през м.септември 2018 г. от Народното събрание нормативни изменения в АПК и ДОПК, касаещи местната подсъдност.
През изминалата година общият брой на разглежданите първоинстанционни и касационни производства е бил 1157, като 929 от тях (81%) са приключили със съдебен акт, а висящността на делата, изразена в проценти, е сходна спрямо предходната 2017 г.
89%  от общо свършените през годината дела са приключили в срок до 3 месеца. По този показател съдът отчита по-добри резултати в своята работа в сравнение с 2017 г.
През изминалия 12-месечен период в съда са разгледани 771 бр. първоинстанционни административни дела, от които 613 бр. новообразувани и 158 бр. висящи към 01.01.2018 г. Анализът на делата по материя сочи, че най-голям относителен дял имат производствата от категориите: частни адм. дела; други; ЗДСл; ЗМВР; искове по АПК; КСО и ЗСП; ДОПК и ЗМ и т.н.
От общо 588 бр. свършени първоинстанционни административни дела прекратените са 161 бр. (27%), като най-честите причини и правни основания за това са недопустимост на жалбата, липса на правен интерес, просрочено оспорване, неотстраняване на констатирани нередовности в жалбата/исковата молба в дадения от съда срок, оттегляне на жалбата, липса на местна подсъдност или подведомственост и изпращане на делото на друг съд или административен орган, повдигане на препирня за подсъдност.
Една от основните причини за отлагане на първоинстанционните дела е за събиране на доказателства – гласни, писмени и изслушване на експертизи.
И през 2018 г. съдът отчита нарастване на броя на делата по оспорване на разпоредби от подзаконови нормативни актове – наредби на общинските съвети (33 новообразувани и 8 висящи от предходната година). 83% от тях са приключили в кратки срокове с уважаване на протестите или с прекратяване на производствата, след като общинските съвети са прегласували оспорените норми непосредствено след образуване на съдебните производства. 
От общо образуваните и разгледани 386 касационни дела, 375 бр. са административнонаказателни и 11 бр. – административни. От тях в края на годината са свършени 341 бр., което съставлява 88%. Висящността при касационните производства е по-ниска в сравнение с предходната година.
Запазва се и високият процент на потвърдените от ВАС съдебни актове на Административния съд (80% от обжалваните актове са потвърдени, а 20% са изцяло или частично отменени).
Обобщените данни сочат, че натовареността на съда за 2018 г. е по-висока от тази през 2017 г. и е около средната за административните съдилища в страната. Действителната натовареност на съдиите по отношение на делата за разглеждане през миналата година е 16,53 бр. и е по-висока спрямо предходния 12-месечен период.
В края на 2018 г., поради навършване на определената по закон възраст и с решение на ВСС, магистратския екип напусна съдия Елга Цонева. За проявения от нея професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, за институционализиране на Административния съд в Русе и за развитието на неговия колектив тя бе поощрена с „личен почетен знак: първа степен – златен“.
През декември Съдийската колегия на ВСС назначи съдия Росица Басарболиева за заместник-председател на съда. А в края на миналата година след проведен анализ на натовареността на административните съдии и установената от това служебна необходимост със заповед на председателя на ВАС в Административен съд – Русе бяха командировани Елица Димитрова и Ивайло Йосифов – съдии от Русенския районен съд.
Акцент през изминалата година бяха обученията, свързани с приетите законодателни изменения в ДОПК и промяната на подсъдността по данъчни дела.
В условия на финансови ограничения, съдът продължи да осъществява своята дейност при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност, в съответствие с изградената система за финансово управление и контрол, съобразно указанията на Висшия съдебен съвет. Независимо от въведените контролни механизми и лимити за отопление, консумативи, телефонни разходи и гориво, бюджетът на съда остава крайно недостатъчен.
 И през 2018 г. Административен съд – Русе продължи да разширява и надгражда своите комуникационни практики за укрепване добрия публичен образ на съда, повишаване правната култура на обществото и утвърждаване принципите на законност, публичност и прозрачност. Приложеният комуникационен модел на общуване бе в съответствие с принципите на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020.
На 16 април съдът организира „Ден на отворените врати“. Програмата на информационната кампания включваше Симулативен процес, открити съдебни производства, срещи и разговори с ученици, студенти, преподаватели, медии и гости. В рамките на събитието за първи път бе организирана образователна правна работилница (workshop) „Съдебно кафене“ с десетокласници от Английска езикова гимназия „Гео Милев“.
За поредна година съдът бе домакин на учебната практика на второкурсниците от Юридическия факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“. В помощ на професионалната им подготовка бяха осъществени срещи с магистрати и осигурен достъп до съдебни заседания и документация по различни административни производства.
През изминалата година Административен съд – Русе продължи активното си участие в Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. За първи път, в изпълнение на програмата, съдът си партнира с две русенски гимназии – Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети” и Профилирана английска гимназия „Гео Милев”. Осъществен бе лекторски цикъл от четири срещи, в които бяха обхванати близо 240 десетокласници от двете гимназии. В края на кампанията Административен съд – Русе предостави на учебните заведения дарение от речници, правна, художествена и мотивационна литература.
През ноември съдът организира годишната си работна среща с представители на русенски медии на тема „Промените в АПК и новите отговорности за административните съдилища”. Обсъдени бяха най-важните промени в АПК, ДОПК и други закони, приети от Народното събрание през септември 2018 г. Проведено бе анонимно анкетно проучване, което имаше за цел да конкретизира информационните нужди на съдебните репортери.
Обект за журналистическите материали и интервюта през 2018 г. бяха теми, свързани с работата на административните съдии; трудностите с осигуряването на вещи лица в производствата; кадрови промени и реализирани инициативи за увеличаване на информационния обмен на съда; дела с обществен и медиен интерес – протести на прокуратурата срещу текстове от общински наредби, обжалване на кметски решения и тръжни/конкурсни процедури, производства с акцент екология, образование и др.
Дейността на съда през отчетната 2018 г. бе подчинена на основните цели и задачи на институцията за качествено, срочно и достъпно административно правораздаване; развитие и интегриране на кадровия потенциал; повишаване общественото доверие в Административен съд – Русе и материално-техническа осигуреност и развитие на информационните технологии.

Отчетният доклад е публикуван в интернет страницата на съда в раздел „За съда/Отчетни доклади”:

http://www.admcourt-ruse.com/content/view/689/53/