Начало arrow Пресцентър arrow 19.02.2019   21.07.2019 | 08:22  
19.02.2019


ОБРАЗУВАНОТО В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ ДЕЛО ПО ЖАЛБА НА „МОНТЮПЕ“ ЕООД ОТНОВО ВЛИЗА В СЪДЕБНА ЗАЛА

 Образуваното в Административен съд – Русе дело № 424/2016 г. по жалба на „Монтюпе“ ЕООД срещу заповед № 471/10.11.2016 г. на директора на РИОСВ – Русе отново влиза в съдебна зала.

 Припомняме, че по силата на издадения от РИОСВ – Русе административен акт бе спряна експлоатацията на част от инсталацията за каруселно леене на алуминий в Завода за производство на алуминиеви автомобилни детайли и части „Монтюпе“ чрез пломбиране на каруселните устройства 7 и 8 в производствено хале № 3.
 Във връзка с назначената от съда техническа и екологична експертиза, която да отговори на поставените от страните въпроси, и трудностите с осигуряването на вещи лица, съдът отложи делото с ново призоваване на страните.
 В хода на производството съдебният състав прецени необходимостта от възлагането на комплексна техническа експертиза с вещи лица, които притежават необходимата за целта компетентност - оценка на въздействието върху околната среда; инженерна екология и химия; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на околната среда; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци; промишлена вентилация.
 С Определение на съда бе възложено на вещите лица след като се запознаят с материалите по делото, извършат оглед и изследвания на място в условия на активен производствен процес, да дадат заключения по следните въпроси:
1. Какви съоръжения, оборудване и машини са разположени фактически в хале № 3 на завода на жалбоподателя в град Русе и съответстват ли те на тези, предвидени по проект за разполагане в него; съответстват ли пречиствателните съоръжения, монтирани на карусели № 7 и № 8, на проектните предвиждания;
2. Какви по вид газове се отделят от производствената дейност, включително от съпътстващите я спомагателни дейности, развивана в хале № 3 и къде са локализирани в халето източниците, от които се отделят газовете? Какъв е физико-химическият механизъм на тяхното образуване;
3. Улавя ли се цялото количество газове, отделяно при нормален производствен процес, респективно при пълна мощност на производствения процес, включващ каруселното леене на алуминий и другите спомагателни дейности, извършвани в хале № 3, от вентилационните системи на карусел № 7 и карусел № 8, съответно ефективен ли е процесът на тяхното пречистване и достига ли се до изпускането им в атмосферата? Каква е, с оглед на техния вид, температура и налягане, посоката на движение на газовете и как се пренасят те във външната околна среда;
4. Какво е въздействието на тези газове върху човешкия организъм, достигат ли се при производствената дейност в хале № 3 техни концентрации, които са вредни за човешкото здраве и в какво се изразява това вредно действие;
5. Ако бъде установено отделянето на газове, които не са обхванати и обработени от пречиствателните съоръжения, възможно ли е тяхната миризма да бъде усетена извън границите на производствената площадка и по-конкретно от жители на гр.Русе и съставляват ли газовете в тази концентрация, респективно на такова разстояние от производствената площадка, опасност за човешкото здраве; Кой/кои от газовете, които се отделят при производствения процес на жалбоподателя, притежава характерна миризма на „изгорял бакелит“;
6. Каква е пределно допустимата норма на концентрация на газове в работната среда в хале № 3, в кой момент на работния процес се достига до максимална концентрация на газове и по какъв начин се прочиства работната среда в хале № 3 при концентрация на газове, необхванати от пречиствателните съоръжения.


Делото ще се гледа в открито съдебно заседание на 25.04.2019 г., от 10.00 ч., в съдебна зала № 1 (ет. 1).