Начало arrow Пресцентър arrow 15.10.2018   22.08.2019 | 20:00  
15.10.2018


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ ОТХВЪРЛИ ОСПОРВАНЕТО СРЕЩУ УТВЪРДЕНИЯ ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ С Решение от 15.10.2018 г., постановено по дело № 205/2018 г., Административен съд – Русе отхвърли оспорването срещу Заповед № РД–08–176/30.03.2018 г. на Началника на РУО – Русе, в частта по т.1, с която е утвърден държавния план-прием в VIII клас в профилираните и в професионалните гимназии в средните и обединените училища за 2018/2019 г. в област Русе.
Делото бе образувано по жалба на Директора на Математическа гимназия „Баба Тонка“, след като с процесната заповед бе намален приемът в учебното заведение с една паралелка.
В хода на делото, в подкрепа на административния орган, бяха конституирани като страни в производството още 19 учебни заведения от общините Русе, Ветово, Сливо поле и Две могили.

В мотивите си съдът сочи, че липсват основания за отмяна на административния акт (чл. 168, ал.1 във връзка с чл. 184 от АПК). Извършената проверка на законосъобразността на акта е установила, че заповедта е издадена от компетентен орган, в установената форма, при спазване на материалния закон и в съответствие с целта на закона. Няма допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.
 Съдът приема, че доводите на жалбоподателя относно необходимостта от още една паралелка и възможностите на училището да осигури материална база и преподавателски капацитет за реализирането й, е въпрос на целесъобразност на акта, а не на неговата законосъобразност.