Начало arrow Пресцентър arrow 13.06.2018   06.12.2019 | 07:48  
13.06.2018


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ ИЗМЕНИ НАЛОЖЕНАТА ОТ РИОСВ САНКЦИЯ НА „МОНТЮПЕ“ ЕООД

С Решение от 13.06.2018 г., постановено по касационно административнонаказателно дело № 115/2018 г., Административен съд – Русе измени размера на наложената от РИОСВ имуществена санкция на „Монтюпе“ ЕООД на 100 000 лв.
Делото бе образувано по жалба на „Монтюпе“ ЕООД срещу Решение № 134/01.03.2018 г. на Районен съд – Русе, с което е потвърдено наказателно постановление № 19/03.05.2017 г. на Директора на РИОСВ – Русе за наложена имуществена санкция от 300 000 лв.
Съдът намира, че възражението на жалбоподателя за явна несправедливост на наложената санкция и неправилно приложение на закона в частта за определяне на наказанието е основателно.
Районният съд е установил и обсъдил посочените по делото смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, преценил е тяхното значение и тежест и въз основа на това е мотивирал извод за обоснованост и потвърждаване на наложената имуществена санкция.
Касационният съдебен състав намира, че при обсъждане размера на санкцията въззивният съд не е съобразил безспорно установени факти, имащи характер на смегчаващи обстоятелства. В конкретния случай – постъпил е сигнал от граждани само от една точка в града, а проверяващите категорично свидетелстват, че са усетили специфичната миризма едва в непосредствена близост до предприятието. Тези факти свидетелстват за много по-ограничено разпространение на неорганизирано изпускани емисии в сравнение със сходни случаи, предмет на разглеждане по други наказателно-административни дела между същите страни. Съдът приема, че смекчаващи са и обстоятелствата за предприети от жалбоподателя действия, свързани с депозирано искане за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС за подобряване и усъвършенстване на производствения процес и работната среда, с цел предотвратяване на замърсявания на атмосферния въздух включително и намаляване и преустановяване на неорганизираното изпускане на емисии.
Съдът намира, че наложените санкции на дружеството в предходни случаи на нарушаване на екологичното законодателство оказват целения от законодателя предупре¬дителен и възпитателен ефект за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения. Ето защо касационният състав приема, че наложената от наказващия орган санкция е определена в нарушение на правилата на чл.27, ал.3 ЗАНН и следва да бъде намалена до размер под средния и над законоустановения минимум.
С тези съображения касационната инстанция намира, че решението на Районен съд – Русе е неправилно поради нарушение на материалния закон и следва да бъде отменено, а наказателното постановление – изменено, като наложената имуществена санкция бъде намалена на 100 000 лв.

Решението е окончателно.