Начало arrow АКТУАЛНО arrow 22.02.2018   31.05.2020 | 22:34  
22.02.2018


ВИСОКА НАТОВАРЕНОСТ, КАЧЕСТВО И СРОЧНОСТ НА СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА ПРЕЗ 2017 Г.ОТЧИТА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕПо-висока действителна натовареност и натовареност по щат отчита в доклада за дейността си през 2017 година Административен съд – Русе спрямо 2016 година.
Общият брой на разглежданите първоинстанционни и касационни производства са били 1079, като 869 от тях (80%) са приключили със съдебен акт, а висящността на делата, изразена в проценти, е по-ниска в сравнение с предходната 2016 г.
85 % от общо свършените през годината 869 дела са приключили в срок до 3 месеца, като най-голям е делът на свършените до 1 месец.
Средномесечното постъпление (новообразувани дела) е 69 броя. В сравнение с предходната година се констатира намаление на общия брой на делата – основно при касационните, докато при административните се наблюдава увеличение.
През отчетния период в съда са разгледани 678 бр. първоинстанционни административни дела, от които 525 – новообразувани и 153 висящи към 01.01.2017 г. От общо 520 бр. свършени първоинстанционни административни дела прекратените са 145 бр., като най-честите причини и правни основания за това са недопустимост на жалбата, просрочено оспорване, неотстраняване на констатирани нередовности или оттегляне на жалбата, липса на местна подсъдност или повдигане на препирня за подсъдност.
През 2017 г. съдът отчита и увеличен брой на постъпилите дела по протести на Окръжна прокуратура – Русе, в сравнение с предходната година. През периода са били образувани 29 съдебни производства срещу разпоредби от подзаконови нормативни актове (наредби на общинските съвети). От свършените през миналата година 21 дела по протести на прокуратурата, 7 са уважени изцяло от съда и оспорените разпоредби са били отменени. Останалите 14 дела са били прекратени след като общинските съвети са прегласували оспорените норми непосредствено след образуване на съдебните производства. 
Наблюдава се увеличение и на делата, образувани по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (22 бр.) и на производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители (8 бр.).
От проверените в 401 касационни производства съдебни актове на двете въззивни инстанции (Районен съд - Русе и Районен съд - Бяла) – 75% са потвърдени, а останалите – отменени изцяло или частично.
Запазва се и високият процент на потвърдените от ВАС съдебни актове на Административния съд (78% от обжалваните актове са потвърдени, а 22 % са изцяло или частично отменени).
Шестима магистрати (при щат от 7) са правораздавали в Административния съд през 2017 г. Един от административните съдии бе командирован във ВАС, а след проведен конкурс, от 01.02.2017 г., официално встъпи в длъжност „съдия във Върховен административен съд“.

Обобщените данни показват, че натовареността на съда за 2017 г. е по-висока от тази през 2016 г. и е около средната за административните съдилища в страната. Действителната натовареност на съдиите по отношение на делата за разглеждане през миналата година е 15,20 бр. и е по-висока спрямо предходния 12-месечен период.

В началото на 2017 г. беше открита процедура за избор на административен ръководител – председател на Административен съд – Русе. След проведен конкурс, с решение на Съдийската колегия на ВСС бе назначен нов административен ръководител – председател на Административен съд – Русе, който встъпи в длъжност на 18.04.2017 г.
Два месеца по-късно след депозирана молба от заместник-председателя на съда за освобождаването му от длъжност беше проведена процедура за избор на нов заместник-председател, който встъпи в длъжност на 14.07.2017 г.
В условия на финансови ограничения съдът продължи да прилага политика на постоянен контрол и ефективно разходване на бюджетните средства с цел оптимално използване на ресурсите. Независимо от въведените контролни механизми и лимити бюджетът на Административен съд – Русе остава крайно недостатъчен.

В периода 03-06.04.2017 г. в съда бе извършена комплексна планова проверка от Инспектората към ВСС с времеви обхват от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г. Основните изводи на проверяващите бяха обобщени в три раздела: административно-деловодната дейност и работата в съда са добре организирани; делата са образувани в деня на постъпването на книжата и своевременно докладвани и в съда не е установена противоречива практика.
Десетгодишнината от създаването на административните съдилища бе във фокуса на комуникационната политика на съда през 2017 г. За осъществяването на амбициозната програма от събития, срещи и информационни кампании бяха приложени нови механизми и инструменти, съобразени с потребността и спецификата на различните потребители на съдебна информация.
Акцент в миналогодишните събития бе отбелязването на годишнината на 1 март с Ден на отворените врати. Програмата на информационната кампания включваше кратка ретроспекция за работата на съда през изминалите години; посещения в открити съдебни заседания по административни дела; представяне на новостите в достъпа до институционалната интернет страница; срещи с ученици, студенти и граждани.
Във връзка с годишнината бе презентиран сборникът „10 години Административен съд – Русе“. 30-страничното издание представя важни моменти от дейността на съда през изминалия период – начало, развитие, промени, отличия. Сборникът показва и мястото на българското административно правораздаване днес, съизмеримо с другите правосъдни системи от Европейския съюз; съдържа и фотохроника, която представя работата на магистратите, международната, социалната и комуникационната политика на съда близо до гражданите, в тясно сътрудничество с Русенския университет и в партньорство с медиите.
Празничната програма предвиждаше и лекция на тема „Развитие на административното правораздаване в България“ - съвместна инициатива на Административен съд – Русе и катедра „Публичноправни науки“ към Юридическия факултет на РУ „Ангел Кънчев“.
Дългогодишното сътрудничество между АдмС-Русе и РУ „Ангел Кънчев“ утвърди съда като постоянен институционален партньор на висшето учебно заведение при осъществяване на практическата подготовка на студентите по административно право и процес. Съдът бе домакин на учебната практика на второкурсниците от Юридическия факултет на университета. За изминалите 10 години Административният съд е подпомогнал обучението на близо 850 студенти. Бяха разработени и два симулативни процеса по Закона за опазване на околната среда.
За първа година АдмС-Русе се включи като обучаваща организация в проект „Студентски практики – Фаза І”, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.
За „отличното си партньорство и съществен принос в развитието на Юридическия факултет на Русенския университет” в края на ноември съдът получи от академичното ръководство юбилейна значка и грамота на специална церемония по повод отбелязването на 25-годишния юбилей на факултета. Отличие бе връчено и на съдия Елга Цонева за „принос в изграждането, развитието и утвърждаването на факултета”.
За втора поредна година Административен съд – Русе се включи в Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. През учебната 2016/2017 г. съдът продължи партньорството си с ПГИУ „Елиас Канети”.
След финализиране на дейностите по Програмата съдът дари на гимназията правна литература, приложима в учебната програма на учениците и 135 печатни издания на Конституцията на Република България, предоставени от Висшия съдебен съвет.
През декември трима съдии и съдебен служител получиха служебна благодарност – грамоти от Висшия съдебен съвет за участието си в Образователната програма.
Във връзка с 10-годишнината и по повод 24 май, АдмС-Русе организира церемония „Регионална медия близо до правото”, с която съдът благодари на средствата за масово осведомяване за доброто партньорство и съвместна работа в полза на гражданите в периода 2007 – 2017 г.
Бяха отличени шест русенски медии, които през последните години фокусираха вниманието на обществото върху добрите практики в институцията и актуалните за обществеността съдебни производства. Плакети и грамоти за популяризиране дейността на съда и повишаване информираността на гражданите за особеностите на административното правораздаване получиха вестниците „Утро” и „Бряг”, телевизиите „TVN” и „КИС 13”  и онлайн медиите „RuseInfo” и „ТОП новини”.
През ноември съдът проведе ежегодната си среща-разговор с русенски журналисти и кореспонденти на тема „10 години административни съдилища, 100 години административно правосъдие“. Гост на срещата бе Васил Чобанов, юрист и журналист, който представи важни моменти и предизвикателства в развитието на административното правораздаване.
За поредна година Административният съд се включи в Програмата за обмен на магистрати от Европейския съюз на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). През 2017 г. съдиите Е. Цонева и В. Върбанова участваха в краткосрочна обменна програма, организирана от ЕМСО. А през октомври съдии от АдмС-Русе се срещнаха и разговаряха с Флориан Арион - прокурор от Районна прокуратура – Бузъу, Румъния.
Дейността на съда през отчетната 2017 година бе подчинена на основните цели и задачи в Стратегическия и Оперативния план на институцията – качествено, срочно и достъпно административно правораздаване; отговорно, ефективно и прозрачно управление; повишаване на доверието на обществото за работата на Административен съд – Русе; материално-техническа осигуреност и информационни технологии.

Отчетният доклад е публикуван в интернет страницата на съда в раздел „За съда/Отчетни доклади”: http://www.admcourt-ruse.com/content/view/634/53/