Начало arrow За съда   06.12.2021 | 02:05  

 

По силата на параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс, обнародван в ДВ бр.30/11.04.2006 г., в България бяха създадени 28 регионални административни съдилища. С този законодателен акт завърши изграждането на обособена система на административно правораздаване, започнало през декември 1996 г. със създаването на Върховния административен съд.

 

 

Административен съд – Русе функционира, образува и разглежда дела от 01.03.2007г. В него правораздават 7 съдии, назначени от Висшия съдебен съвет след проведен национален конкурс.

 
 

В края на юни 2012 година Административен съд – Русе бе обявен за СЪД-МОДЕЛ по проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда” на Сдружение “Програма за развитие на съдебната система”, финансиран от фондация „Америка за България”. Административен съд - Русе получи отличието покривайки 75% от 24-те стандарта за качество на План 2 за подобряване на работата на съда.

 
 

От 01.08.2012 г. съдът се помещава на ул. Цариброд 6.

 

 

Сградата на Административния съд е съобразена с всички европейски изисквания, оборудвана е и със съвременна рампа, която осигурява лесен достъп за хора с увреждания.

 

 

За подобряване качеството на административното обслужване е изграден Информационен център, в който се предоставя информация, свързана с правораздавателните функции на Административния съд.
В Информационния център функционира софтуерен продукт за синтез на реч (SpeechLab) за хора с увреждания.