Обявление 40
По АдмД 290/2013

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. Русе на основание чл. 188 АПК вр. чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК, съобщава, че е постъпило оспорване на Решение № 366 по Протокол № 26 от заседание на Общински съвет – Ветово, проведено на 04.07.2013 г., с което е приет Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с искане за неговата отмяна, по което оспорване е образувано адм. дело № 290/2013 г. по описа на Административен съд – Русе, ІІ-ри състав, насрочено за 11.09.2013 г. – 10.30 ч.
Оспорваща страна по делото е Бюлент Лютфиев Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово.

12.08.2013 г.

СЪДИЯ:
       /Е. ЦОНЕВА/