Обявление 38
  По АдмД 194 / 2013

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ, на основание чл. 188 вр. чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община-Ветово, приета и последващо изменена с решения на Общински съвет-Ветово, по което оспорване е образувано Адм.дело №194 по описа на Административен съд-Русе за 2013 година, ІV-ти състав, насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 4 септември 2013 год. от 10, 30 часа.
Оспорваща страна по делото е: Търговско дружество с ограничена отговорност под фирма „Медикал инвест-Медико диагностична лаборатория Прима Лаб, ООД”.

21.06.2013 г.          СЪДИЯ:
                             /И. РАЙЧЕВА/