Обявление 37

По АдмД 78 / 2013

О Б Я В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. Русе на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК, съобщава, че е постъпило оспорване на Решение № 450 на Общински съвет гр. Русе, прието с протокол № 21/18.02.2013 г., с което е приет бюджета на Община Русе за 2013 г., по което оспорване е образувано адм. дело № 78/2013 г. по описа на Административен съд - гр. Русе, 5 състав, насрочено за 27.05.2013 г. – 14.00 ч.

 

Оспорваща страна по делото е Мариян Йорданов Димитров от гр. Русе.

 

17.04.2013 г.
СЪДИЯ: /В. ВЪРБАНОВА/