Начало arrow Банкови сметки   06.12.2021 | 02:03  
Банкови сметки

Обслужването и операциите по сметките на Административен съд – Русе

Основание: ДЪРЖАВНИ ТАКСИ - Транзитна сметка
БАНКА – ЦКБ АД – клон Русе
БАНКОВ КОД – BIC: CECBBGSF
БАНКОВА СМЕТКА - IBAN BG86 CECB 9790 31D7 4680 00

Основание: СВИДЕТЕЛИ, ВЕЩИ ЛИЦА - Набирателна сметка
БАНКА – ЦКБ АД – клон Русе
БАНКОВ КОД – BIC: CECBBGSF
БАНКОВА СМЕТКА - IBAN BG93 CECB 9790 33D7 4680 00

За улеснение на гражданите в деловодството на съда е монтиран ПОС терминал за безкасово плащане на държавни такси и депозити за вещи лица и свидетели по сметките на съда.
За плащанията чрез ПОС устройството не се дължи такса за превод, комисионни или друг вид банкови такси.
За извършване на транзакциите е необходима валидна банкова карта на Mastercard, Visa, Visa Electron или Maestro/Борика и лична карта. 

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието

А-ТАКСИ, СЪБИРАНИ от СЪДИЛИЩАТА
т.2б – По жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва:
а) от юридическите лица с нестопанска цел и от физическите лица, които не са търговци - 10 лева
б) от юридически лица, без посочените в буква “а”, и от физическите лица-търговци по смисъла на Търговския закон- 50 лева
в) за касационни жалби таксите се събират в половин размер
т.7 – По молби за издаване на изпълнителни листове, както и в случаите на служебно издаване на такива- 5 лева
т.13 – За частни жалби по граждански дела – 5 лева
т.19 б. “б” –За издаване на препис от документи - 2 лева
а ако преписът е повече от една страница – за всяка следваща по 1 лев
- за удостоверения - 5 лева
т.19 б."в" - За фотокопие от документи - по 0,10 лева за всяка страница а ако фотокопието е повече от 50 страници - за всяка страница по 0,07 лев.