Начало arrow Указания за потребителите   06.12.2021 | 02:20  
Указания за потребителите

УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА НАЧИНА ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИКУВАНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

  В изпълнение на разпоредбата на чл. 64 от Закона за съдебната власт на интернет страницата на Административен съд – Русе се публикуват актовете на съда незабавно след постановяването им.

  Достъпът до справките е СВОБОДЕН.

  От Главното меню на стартовата интернет страница на Административен съд – Русе www.admcourt-ruse.com потребителят има възможност да се прехвърли директно към търсена информация от раздел ДЕЛА, където е публикувано указание за съдържанието на всяка от рубриките: Движение на дело; График на заседанията; Свършени дела/Съдебни актове; Влезли в законна сила съдебни актове; Документи (входящи/изходящи); Дела от обществен интерес; Дела от друг съд; ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО, като е дадена възможност и за директни прехвърляния чрез препратки.

  В секция Движение на дело ще получите информация за постъпили по делото документи, за постановените съдебни актове, както и протоколи от съдебните заседания. Въвежда се: Вид дело - Административно или наказателно; Номер на делото; Година на делото. Натиска се бутона "Търси". Справката се отваря в нов прозорец, в дъното на който има бутон "ЗАТВОРИ".

  В секция График на заседанията ще направите справка за насрочените дела за конкретна дата или определен период от време. Въвежда се: За/От дата - датата за или от която да започне справката; До дата - датата до която да се изведе справката.  Натиска се бутона "Търси". Справката се отваря в нов прозорец, в дъното на който има бутон "ЗАТВОРИ".

  В секция Протоколи от заседанията ще направите справка за протоколите от открити съдебни заседания за конкретна дата или определен период от време. Въвежда се: За/От дата - датата за или от която да започне справката; До дата - датата до която да се изведе справката.  Натиска се бутона "Търси". Справката се отваря в нов прозорец, в дъното на който има бутон "ЗАТВОРИ".

  В секция Свършени дела/Съдебни актове ще получите информация за свършените за определен период или конкретна дата . Въвежда се: За/От дата - датата за или от която да започне справката; До дата - датата до която да се изведе справката.  Натиска се бутона "Търси". Справката се отваря в нов прозорец, в дъното на който има бутон "ЗАТВОРИ".

  В секция Влезли в законна сила съдебни актове ще направите справка за актовете влезли в сила на конкретна дата или определен период от време. Въвежда се: За/От дата - датата за или от която да започне справката; До дата - датата до която да се изведе справката.  Натиска се бутона "Търси". Справката се отваря в нов прозорец, в дъното на който има бутон "ЗАТВОРИ".

  В секция Документи (входящи/изходящи) ще направите справка за заведените и изведените в регистратурата документи по вид, номер и година. Въвежда се: Вид на документа - входящ или изходящ; Номера на документа в деловодната система. Годината на документа. Натиска се бутона "Търси". Справката се отваря в нов прозорец, в дъното на който има бутон "ЗАТВОРИ".

  В секция Дела от обществен интерес ще получите информация за делата от конкретна година. Въвежда се: Годината в която да се търси. Натиска се бутона "Търси". Справката се отваря в нов прозорец, в дъното на който има бутон "ЗАТВОРИ". За дела от обществен интерес справка има в рубриките График на заседанията, Свършени дела/Съдебни актове и Дела от обществен интерес.

  В секция Дела от друг съд ще получите информация за движението на дело, постъпило в АдмС-Русе, чрез въвеждането на данни за делото от изпращащия съд. Въвежда се: Вида на делото - Върнато дело, Дело по подсъдност, Първоинстанционно дело, Дело на висша инстанция по върнато дело на АдмС-Русе, Дело на висша инстанция по дело за определяне на подсъдност. В зависимост от горния избор се показват съдилищата от които е възможно да е постъпило дело от съответния вид. Маркира се съда. Въвежда се номера на делото на изпращащия съд /не на АдмС-Русе/. Избира се годината на делото. Натиска се бутона "Търси". Справката се отваря в нов прозорец, в дъното на който има бутон "ЗАТВОРИ".

  В секция ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО ще наблюдавате екрана на таблото разположено във фоаето на съда и показващо текущите в момента заседания, ако няма такива се показва емблемата на съда.

  Линк към секция ДЕЛА има и в бързото меню (скриване/показване на ГЛАВНОТО МЕНЮ), намиращо се винаги в най-горната част на страницата, независимо коя секция посещава потребителят.