Начало arrow Вътрешни правила   29.09.2020 | 12:37  
Вътрешни правила

 

ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ В СЪДА ДЕЛА Image
ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС Image
ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ Image
ПРАВИЛА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА СЪБИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ Image
ПРАВИЛА ЗА ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА ПО СМЕТКИТЕ НА СЪДА Image
ЗАПОВЕД ЗА ЗВУКОЗАПИС В СЪДЕБНИТЕ ЗАЛИ Image
ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В СЪДА И СЪДЕБНАТА ЗАЛА Image
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ Image
ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Image
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С МЕДИИТЕ Image
ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА Image
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА Image
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ Image
ПРОЦЕДУРА ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ Image
Вътрешни правила за организация на работата на съдебните помощници Image
Стратегически план за развитие на Административен съд - Русе за периода 2017 г. - 2021 г. Image
Оперативен план на Административен съд - Русе за 2019 г. Image
Заповед за съдебна ваканция в Административен съд - Русе за 2019 г. Image